Priority

• Úspěšně dokončit přístupový proces na seznam UNESCO. Proč? Zápis na Seznam světového dědictví pro Karlovy Vary znamená vstup do elitní skupiny destinací s mimořádnou atraktivitou, které městu přinesou prestiž, dobré jméno, s sebou nesoucí zájem návštěvníků a lázeňských hostů a tedy rozvoj služeb, pracovních příležitostí, možnosti financování oprav, rekonstrukcí a obnovy z mnoha dotačních zdrojů.
 • Dokončit evropské projekty z končícího programovacího období. Proč? Přes roční pozastavení ROPu je nezbytné dokončit dříve naplánované projekty a navíc z uspořených peněz z transparentních výběrových řízení lze realizovat dodatečné projekty (víceúčelová lávka spojující páteřní cyklostezku s Meandrem Ohře a venkovní bazén).
 • Připravit a efektivně čerpat evropské prostředky v novém období 2014-2020. Proč? Pro statutární města jako Karlovy Vary jsou vyčleněny významné evropské prostředky na jejich rozvoj v mnoha oblastech za podmínky dodržení stanovených pravidel. Tyto finance významně přispějí k rozvoji a zvýšení kvality života nejen ve městě, ale také v jeho okolí.
 • Pokračovat v městských infrastrukturních projektech. Proč? Je stále mnoho míst ve městě, která potřebují rekonstrukci nebo obnovu - komunikace, chodníky, opěrné zdi, veřejné osvětlení, parky, veřejná prostranství.
 • Stále intenzivněji zapojovat veřejnost do zásadních rozhodovacích procesů a využívat její zpětné vazby, ctít zásady transparentní a otevřené radnice. Proč? Lidé, kteří ve městě žijí a jejich náměty, postřehy, zkušenosti jsou pro rozhodování o městských prioritách zásadním hlasem, nikdo jiný nezná potřeby města lépe než jeho vlastní obyvatelé.
 • Pokračovat v obnově a zakotvení stálého místního divadelního souboru. Proč? Kultura, která ve městě vzniká, buduje a prohlubuje pouto obyvatel k městu, je nositelem společenského názoru, přispívá k formování mladých lidí.
 • Naplnit vizi „Karlovy Vary jsou prosperujícím městem zdraví, pečujícím o světoznámé kulturní a historické dědictví, jsou vstřícné a komunikativní vůči svým obyvatelům a vlídné a pohostinné vůči svým návštěvníkům.“ Proč? Pokud bude naplněna tato vize, budou Karlovy Vary místem, kde bude radost žít, kam bude radost přijet a nikomu už se odsud nebude chtít nikdy odjet 
 • Cíle a principy Karlovarské občanské alternativy

  Sdružovat ty, kteří:

  • mají aktivní zájem o osud a rozvoj Karlových Varů,
  • se chtějí angažovat ve prospěch města prací v komunální politice,
  • přijali současné principy rohodování, založené na demokratické diskusi s cílem maximalizovat veřejný zájem a prospěch města.
  Ve sféře komunální politiky prosazovat principy patriotismu, odbornosti, transparentního jednání, občanské etiky a neúplatnosti.

  Prosazovat rozhodnutí jednoznačně přínosná pro karlovarské občany a rozvoj města.

  Uchovat a pěstovat v obyvatelstvu pocit sounáležitosti s městem a hrdost na Karlovy Vary v souvislosti s jejich kulturně-historickým kontextem.

  Respektovat názory voličů a rozhodovat v souladu s jejich vůlí.

  Posilovat pověst Karlových Varů jako světových lázní, ale rovněž svébytného kulturního centra regionu.

  Hospodárně a uváženě využívat finanční prostředky města bez vlivů lobistických skupin s důrazem na vyrovnané hospodaření.

  Při řešení problémů upřednostnit odborné hledisko.

  Systematicky využívat prostředky z fondů a programů EU.

  Podporovat další rozvoj partnerství se světovými lázeňskými městy.

  Volební program pro období 2014 – 2018

  Program pro jednotlivé oblasti

  Komunální otázky

  Sociální politika

  Lázeňství a cestovní ruch

  Architektura a ochrana památek

  Kultura

  Sport

  Vzdělávání

  Ekologie a životní prostředí

  • Pokračovat v podpoře třídění a recyklace odpadu včetně svozu bioodpadu.
   Jak? Zachovat současnou síť lokalit umístění sběrných nádob na tříděný odpad a bioodpad. Stále průběžně informovat a propagovat třídění odpadu v Radničních listech. Udržovat činnost sběrných dvorů a zvyšovat informovanost o jejich službách.
  • Udržovat a rozvíjet ekologickou MHD. Podporou a rozvojem MHD eliminovat dopravní přetíženost v době špičky.
   Jak? Udržovat současný vozový park autobusů MHD na plyn, postupné rozšiřování tohoto počtu a nahrazování autobusů s dieselovými motory.
  • Šetrně nakládat s lázeňskými lesy
   Jak? Držet těžbu dřeva co nejvíce pod povolenými limity, obnovit spolupráci se soukromými subjekty na obnově lesních altánů, památných míst a vyhlídek, využíváním veřejně prospěšných prací zlepšit stav cest a stezek, vyčištění lesů od odpadků. Během čtyř let opravit a obnovit alespoň 50% lesních altánů a stejné množství opěrných kamenných zídek podél lesních cest, které obnovu potřebují.
  • Nedopustit likvidaci stávající městské zeleně na úkor nové výstavby.
   Jak? Striktně dodržovat územní plán a vyhlášky města týkající se ochrany městské zeleně.
  • Pokračovat v kultivaci městských zelených ploch, zejména v centru města.
   Jak? Účinně podpořit práci SLP nejen v údržbě stávající, ale zejména v kultivaci ploch zanedbaných. Stimulovat i soukromé vlastníky parcel přilehlých k jejich objektům.
  • Zajistit účinnou regulaci vjezdu do lázeňského území.
   Jak? Iniciovat legislativní změnu, která umožní faktickou regulaci vjezdu do láznského území, nikoliv jen jeho zpoplatnění.

  Volný čas

  • Rozvíjet stávající areály pro volný čas a klidové zóny a realizovat nové v nových lokalitách - Sedlec, Čankov, Stará Role, Drahovice.
   Jak? Zařazením do projektů podporovaných z evropských fondů v novém programovacím období.
  • Pokračovat v obnově zaniklých a zanedbaných parků a zelených ploch v okrajových čtvrtích.
   Jak? Postupnými kroky a odpovídajícím finančním zabezpečením vlastních servisních organizací Správa lázeňský parků a Lázeňské lesy.
  • Smysluplně pokračovat v revitalizaci areálu Rolava.
   Jak? Postupovat podle připravených etap zvelebování areálu s cílem všestraného využití pro co nejširší spektrum sportů a aktivit - kultivací hrází, čištěním dna, rozšířením dráhy a sportovišť.
  • Rekonstruovat karlovarskou hvězdárnu.
   Jak? Použít již zpracovanou studii, projekt rozdělit na etapy, bude-li třeba, a zapojit ji jako jeden z projektů podporovaných z evropských fondů s cílem získat vědecko-populární zařízení s širokým spektrem programů a aktivit pro lajckou i odbornou veřejnost, děti a mládež.
   |  1 čtenář on-line  |  82347 návštěv